Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Kuntavaalit 2021

KUULUTUS

KUNTAVAALIT 2021

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitetaan kuntavaalit. Isojoen kunta on yhtenä äänestysalu-eena. Vaalipäivän äänestyspaikkana on kunnanvirasto, (valtuustosali, 2. krs, hissi käytet-tävissä), osoite Teollisuustie 1A, 64900 ISOJOKI. Vaalipäivänä äänestyspaikalla vaalitoimi-tus alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.

Ennakkoäänestys
alkaa keskiviikkona 26.05.2021 ja päättyy tiistaina 08.06.2021. Isojoen kunnassa ennak-koäänestyspaikka on kunnanvirasto (valtuustosali, 2. krs, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1A, 64900 Isojoki. Ennakkoäänestyspaikka on auki ke-pe 26-28.05.2021 klo 9.00-15.00, la-su 29-30.05.2021 klo 11.00-15.00, ma-pe 31.05-04.06.2021 klo 9.00-15.00, la-su 05-06.06.2021 klo 11.00-15.00 ja ma-ti 07-08.06.2021 klo 09.00-15.00.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään (kuval-linen henkilöllisyystodistus). Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöl-lisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää henkilölle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Palvelukoti Koivukartanossa, kehitysvammaisten hoitokoti Mäntyrinteessä ja palvelukoti Kultatähkässä toimitetaan ennakkoäänestys vaalitoimikunnan määrääminä aikoina, joista il-moitetaan toimipisteissä.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää-nestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää enna-kolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen koti-kunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tar-koitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikun-nakseen.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaa-lilautakunnalle viimeistään tiistaina 01.06.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumislomak-keita saa kunnanvirastosta sekä kunnan kotisivulta (www.isojoki.fi -> kunnan virallinen ilmoi-tustaulu). Keskusvaalilautakunnan osoite on PL 23, 64901 Isojoki. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Mattila, puh. 040-160 1030 sekä kun-nan keskustoimiston henkilökunta, puh. 043-820 0440.

Isojoella 06.04.2021

Isojoen kunnan keskusvaalilautakunta
07.04.21


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa