Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

RAKENTAMISEN LUPA-ASIAT

Rakennuslupa
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.
Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Saunan rakentaminen vaatii aina rakennusluvan.

Rakennuslupa tulee hakea 2 - 3 kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennusluvan myöntäminen saattaa edellyttää lisäksi poikkeamispäätöstä, asemakaava-alueen ulkopuolella suunnittelutarveratkaisua tai ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Rakennuslupahakemus toimitetaan liitteineen tekniselle osastolle rakennusvalvontaan

Rakennuslupahakemukseen tarvitaan seuraavat asiakirjat:
1. Lupahakemuslomake
2. Omistus-/hallintaoikeusselvitys
3. Pääpiirustukset kahtena kappaleena
4. Rakennushankeilmoitus väestörekisterikeskukselle
5. Hakemus kiinteistön liittämisestä vesi- ja viemärilaitokseen
6. Viemäröimättömällä alueella jätevesien johtamissuunnitelma
7. Naapurien kuuleminen ja tiedottaminen rakennuspaikalla
8. Vastaavien työnjohtajien hyväksymishakemus
9. Muita liiteasiakirjoja, esim. tieliittymälupa, energiaselvitykseen perustuva energiatodistus

Hakemus- ja liitelomakkeita saa kunnanviraston teknisen osaston rakennusvalvonnasta 

www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/asuminen_ja_rakentaminen/rakentaminen_ja_kiinteistot/rakentaminen_ja_remontointi/index.html

Rakennuslupa/toimenpidelupahakemus 

Naapurien kuuleminen

Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus

RH1-lomake   

Rakennuslupa-asioissa voi ottaa yhteyttä
Jouni Niemi, rakennustarkastaja, puh. 040-527 3655 jouni.niemi@isojoki.fi
Marjo Saari, toimistosihteeri, puh. 040-1990 543 sähköposti: marjo.saari@isojoki.fi

Luvan voimassaoloaika
Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta mikäli rakentaminen on aloitettu viimeistään kolmantena vuotena luvan myöntämisestä. Ko. määräajoille on mahdollista hakea jatkoaikaa.

Lupaehdot
Lupapäätöksen lupaehdot on täytettävä ja luvassa vahvistettuja piirustuksia on noudatettava. Muutospiirustukset tulee hyväksyttää rakennusvalvonnassa ennen toimenpiteen suorittamista.

Toimenpidelupa
Toimenpidelupa tarvitaan sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistomuutoksiin.

Rakennuksen purkamislupa
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.
Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).
Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa asemakaava-alueella suorittaa ilman lupaa. Samoin eräissä tapauksissa yleiskaava- ja rakennuskieltoalueilla. Lupaa ei tarvita mm. vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Ilmoitusmenettelyn käyttäminen
Kaupunki voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen.
Ilmoitusmenettelystä säädetään tarkemmin asetuksella.

Poikkeuslupa ja suunnittelutarvealue asemakaavan ulkopuolella sekä ranta-alueilla
Erityisestä syystä voidaan joissain tapauksissa naapurien kuulemisen jälkeen myöntää poikkeus mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä rakentamista koskevista säännöksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Asemakaava-alueiden ulkopuolisella alueilla joudutaan tarvittaessa esim. yhteisen viemäröinnin, vesijohdon ja teiden suunnittelun ja toteutuksen keskeneräisyyden vuoksi selvittämään rakennusluvan erityisten edellytysten täyttyminen erillisessä poikkeuslupaa vastaavassa menettelyssä. Samoin vesistöjen rantavyöhykkeillä joudutaan hakemaan poikkeuslupaa, mikäli ranta-alueella ei ole voimassa rakentamiseen oikeuttavaa asema- tai yleiskaavaa.