PÄÄTÖKSENTEKO

KUNNAN HALLINTO

Isojoen kunnan 1.1.1993 hyväksyttyä hallinto-organisaatiota muutettiin Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän  perustamisen takia 1.1.2009 alkaen siten, että
perusturvaosasto ja perusturvalautakunta lakkautettiin.  Päivähoito siirrettiin
opetus-ja kulttuuritoimeen ja keskuskeittiö tekniseen toimeen.

Päävastuualue
  Lautakunnat Jäsenmäärä

Yleis- ja taloushallinto:
   Keskusvaalilautakunta 5
   Tarkastuslautakunta 5
Sivistystoimi:
   Koulutuslautakunta 7
   Kirjasto-kulttuurilautakunta 7
   Vapaa-aikalautakunta 7
Tekninen toimi:
   Tekninen lautakunta 7
   Rakennus- ja tielautakunta 7

 

KUNTALAISTEN OSALLISTUMIS- JA VAIKUTTAMISOIKEUDET

Kuntalaissa (365/1995) on säädetty kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista kunnalliseen päätöksentekoon.
(Em. kuntalain sääntely on voimassa 1.6.2017 saakka)

1) Äänioikeus kuntavaaleissa sekä äänestysoikeus mahdollisessa kunnallisessa kansanäänestyksessä (Kuntalaki 365/1995, 26 §)

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

2) Aloiteoikeus (Kuntalaki 365/1995, 28 §)

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

3) Kansanäänestysaloite (Kuntalaki 365/1995, 31 §)

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

4) Lisäksi voit vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Isojoella

- ottamalla yhteyttä (palaute, kehittämisehdotukset, kysymykset ym.) kunnallisen palvelun tuottajaan, asianomaisen lautakunnan jäseniin tai valtuutettuihin

- osallistumalla palvelun käyttäjille suunnattuihin mielipidetiedusteluihin

 

Nuorten kuuleminen

· Nuorisovaltuustossa on kuusi jäsentä, puheenjohtaja alk. 28.11.2019 Sanni Viitalähde. Nuorisovaltuuston jäsenistä kahdella on paikka vapaa-aikalautakunnassa, kunnanvaltuustossa  on kaksi ja kirjasto- ja kulttuurilautakunnassa kaksinuorisovaltuuston edustaja. Tarvittaessa nuoria koskevissa asioissa kuullaan mm. oppilaskuntaa

· vuosittain järjestetään 3-9 - luokkien oppilaiden kyselytunti päättäjille

· nuoret ja päättäjät tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan
(= nuorten suora vaikuttaminen ajankohtaisissa asioissa)

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto