Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä
Isojoen kunnanhallitus on päättänyt 6.5.2019 § 66 Isojoen kuntaan sijoittuvan Rajamäenkylän tuulivoi-mapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.
Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena tuuli-voimaosayleiskaavana, jolloin kaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myön-tämisen perusteena. Kaava-alue sijoittuu Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle. Kaavoitettava alue Isojoella on noin 60 km2 ja alueelle suunnitellaan 44 voimalaa. Kaavoituksen rinnalla on käynnistetty laki-sääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely).

Rajamäenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan OAS on nähtävillä Isojoen kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa www.isojoki.fi koko kaavoitusprosessin ajan, ja sitä tarvittaessa täydennetään suunnittelun edetessä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään kirjallisena Isojoen kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Isojoen kunta, Te-ollisuustie 1 A, 64901 Isojoki tai sähköpostitse osoitteeseen kunnanhallitus@isojoki.fi.

Yleisötilaisuus
Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen YVA:n ohjelmavaiheen ja kaavoituksen aloitusvaiheen yleisötilai-suus pidetään maanantaina 20.5.2019 alkaen klo 18 Vanhankylän nuorisoseurantalolla osoitteessa Kristiinantie 1400, 64810 Vanhakylä, Isojoki.

Lisätietoja

Isojoen kunta
Kunnanjohtaja Juha Herrala, p. 040 764 7870, etunimi.sukunimi@isojoki.fi

Hankkeesta vastaava/OX2
Luvituksen projektipäällikkö, Kirsi Koivunen, p. 050 354 3287, etunimi.sukunimi@ox2.com

Kaavaa laativa konsultti / Pöyry Finland Oy
Johtava konsultti Miia Nurminen-Piirainen, p. 050 576 3580, etunimi.sukunimi@poyry.com
13.05.19
Suunitelma.pdf
Osallistumis ja arviointisuunnitelma


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa