Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennukselle/Jasefarm Oy
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa 17.5.2019 seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 d §:ssä tarkoitetun ilmoituspäätöksen:
Ympäristölautakunta 15.5.2019 § 10
Hakija: Jasefarm Oy
Kristiinantie 1027
64810 VANHAKYLÄ
Toiminta: Naudanlihantuotannon laajennus. Tilalle rakennetaan uusi 240 sonnipaikan lihanautakasvattamo. Eläinmäärä laajennuksen jälkeen on 495 vasikkaa ja 440 lihanautaa. Lisäksi rakennetaan uusi kelluvalla katteella varustettu liete-säiliö, jonka tilavuus on 2500 m3.
Sijainti: Isojoen kunnan Vanhakylän tila UUSITALO, kiint.tunnus 151-405-5-127, osoitteessa: Kristiinantie 1027, 64810 Vanhakylä.
Nähtävänäpito: Jäljennös päätöksestä on yleisesti nähtävillä Isojoen kunnanvirastossa auki-oloaikoina 17.5.-17.6.2019, os. Teollisuustie 1 A, Isojoki, sekä sähköisesti osoitteessa www.llky.fi > hallinto ja päätöksenteko > kuulutukset
Valitusaika: Muutoksenhakemista varten säädetty valitusaika päättyy 17.6.2019
Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 17.6.2019 viraston aukioloaikana.
Valitusoikeus: Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella:
- luvan hakija,
- se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ym-päristövaikutukset ilmenevät,
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikun-nan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Tarkempi valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Osoite: VAASAN HALLINTO-OIKEUS
PL 204, Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
Lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Tuovinen, puh. 050 3864 625,
s-posti: etunimi.sukunimi@llky.fi
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Ympäristölautakunta, PL 100, 61801 Kauhajoki
17.05.19


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa