Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

KAIPIONRINTEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

Kunnanhallitus on hyväksynyt Kaipionrinteen asemakaavaehdotuksen
kokouksessaan 8.2.2021 § 14
Kunnanhallitus asettaa MRL:n 65 §:n perusteella ja MRA 27 §:n mukaisesti Kaipionrinteen asemakaavaehdotuksen, päivitetyn kaavaselostuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, sekä muun ehdotusvaiheen materiaalin liitteineen julkisesti nähtäville ajalle 9.2-11.3.2021.

Asiakirjat ovat nähtävillä Isojoen kunnan nettisivuilla www.isojoki.fi/asuminen ja rakentaminen/ kaavoitus ja liikenne/nähtävillä
sekä Isojoen kunnanvirastossa virka-aikana.

Alue sijaitsee Isojoen kunnassa kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 15 ha.
Alueen lounaisreunan peltomaiseman halkaisee Isojoki. Alue rajautuu etelässä vanhaan joenuomaan. Asemakaavoitettavalle alueelle jäävä Isojoen pituus on noin 470 m. Asemakaavoitettavalla alueella ei ole aiempaa asema- tai yleiskaavaa. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vuonna 2005 vahvistama Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava sekä maakuntavaltuuston vuonna 2016 hyväksymä Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II.

Asemakaavoitus koskee Isojoen kunnan omistamaa tilaa 151-402-26-27 Kaipio, yksityistä tilaa 151-402-26-26 ja osaa srk omistamasta tilasta 151-402-2-61, Kaavoitettava alue sivuaa itäreunaltaan Isojoen kuntakeskuksen (kirkonkylän) asemakaava-aluetta

Mahdolliset muistutukset, mielipiteet ja lausunnot kaavasta, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava Isojoen kunnanhallitukselle
11.3.2021 klo 24.00 mennessä.

Kuntalaisille ja muille osallisille järjestetään ehdotusvaiheen yleisötilaisuus tiistaina 23.2.2021 klo 17.30 Isojoen virastotalolla. Kokoontumisrajoitukset huomioiden osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteydellä.

Lisätietoja antaa
Tekninen johtaja Jouni Niemi p. 040 527 3655, jouni.niemi@isojoki.fi
Kunnanjohtaja Juha Herrala p. 040 764 7870, juha.herrala@isojoki.fi

Isojoella 10.2.2021
Kunnanhallitus
Kasto asiakirjat täältä
09.02.21

<< < > >>


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa