Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Kaipionrinteen asemakaava nähtävillä 31.3.-30.4.2021

Isojoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 29.3.2021 §2
KAIPIONRINTEEN ASEMAKAAVAN
Päätös ja sitä koskevat kaava-asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä
31.3.2021-30.4.2021
Isojoen kunnanvirastossa virka-aikana, sekä Isojoen kunnan nettisivuilla www.isojoki.fi/ asuminen ja rakentaminen/kaavoitus ja liikenne/nähtävillä.

Asemakaava-alue sijaitsee Isojoen kunnassa kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä ja sen pinta-ala on noin 15 ha. Kaava-alue rajautuu etelässä Isojokeen. Kaavoitetulla alueella ei ole aiempaa asema- tai yleiskaavaa. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vuonna 2005 vahvistama Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, sekä maakuntavaltuuston vuonna 2016 hyväksymä Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 11.

Asuinalueen metsäiseen rinteeseen on osoitettu 17 uutta omakotitonttia, jotka ovat ennakkovarattavissa 5 - 25.4.2021 välisenä aikana.

Asemakaava koskee Isojoen kunnan omistamaa tilaa 151-402-26-27 Kaipio, yksityistä tilaa 151-402-26-26 ja osaa srk omistamasta tilasta 151-402-2-61. Lisäksi asemakaava koskee yhteistä vesialuetta 151-876-1-0 (Isojoki) sekä Isojoen eteläpuolisen penkan osalta yksityisiä tiloja 151-402-19-10 sekä 151-402-19-33. Kaavoitettava alue sivuaa itäreunaltaan Isojoen kuntakeskuksen (kirkonkylän) asemakaava-aluetta.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla 30.4.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Telekopio 029 56 42760

Isojoella 31.3.2021
Kunnanhallitus
31.03.21


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa