Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitusasiassa

Muutoksenhakija: Asko Halkola, Isojoki
Kuulutus pidetään nähtävillä Isojoen kunnan verkkosivuilla
27.4.-27.5.2020.
Kunnallisvalitus
Muutoksenhakija
Asko Halkola, Isojoki
Päätös, johon on haettu muutosta
Viranomainen
Isojoen kunnanvaltuusto Päivämäärä 28.10.2019 § 18
Asko Halkola oli 10.6.2019 toimittanut kuntaan kuntalaisaloitteen. Aloitteessa oli 220 allekirjoitusta.
Kunnanvaltuusto on 28.10.2019 § 18 kuntalaisaloitteen johdosta päättänyt, että kunnanvaltuusto ei määrää kuntalaisaloitteessa mainittua 2,2 kilometrin suoja-vyöhykettä asutuksen ja Rajamäenkylän tuulipuiston väliin sekä todennut, että aloite on loppuunkäsitelty.
Päätöksen mukaan suojavyöhykkeen asettaminen ei ole tarpeen kunnan erilli¬senä kaavamääräyksenä. Rajamäenkylän tuulivoimahankkeessa on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka yhteydessä kunnasta ja hanke-toimijasta erillinen viranomainen muodostaa puolueettoman kantansa ja lau-suntonsa muun muassa voimaloiden kokoon ja sijoitteluun annettujen mää¬räysten ja asetusten sekä esimerkiksi melu- ja välkemallinnusten pohjalta. Ym-päristövaikutusten arvioinnin tulokset ja lausunto huomioidaan osana kaava-luonnosta ja muuta päätöksentekoprosessia. Riittävät määrittelyt voimaloiden ja tuulipuiston sijoitteluille tehdään normaalien viranomaisprosessien puit¬teissa kaavoitusvaiheessaja kaavoituksen yhteydessä tehtävässä ympäristövai¬kutusten arviointimenettelyssä.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Asko Halkola on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin perustein vaatinut kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsi-teltäväksi.
Osoite Korsholmanpuistikko 43 PL 204
65101 VAASA
Puhelin 02956 42611
Telekopio 02956 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

2 (4)
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Isojoen kunnanhallitus on kunnanvaltuuston puolesta antanut valituksen joh-dosta lausunnon, jossa kunnanhallitus on esittänyt valituksen hylkäämistä.
Halkola on antanut vastineen kunnanhallituksen lausunnon johdosta.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus poistaa kunnanvaltuuston päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta.
Perustelut
Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimi-valla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koske¬vissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet.
Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täy-täntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Kunnanvaltuusto on nyt käsillä olevassa asiassa aloitteen johdosta tosiasialli¬sesti päättänyt, ettei aloitteen johdosta ryhdytä esitettyyn toimenpiteeseen. Vaikka kuntalaisilla on kuntalakiin perustuva oikeus aloitteen tekemiseen kun¬nan toimintaa koskevissa asioissa, toimielimen kannanotto olla ryhtymättä enempiin toimenpiteisiin on kuitenkin asiasisällöltään rinnastettavissa kunta¬lain 136 §:ssä tarkoitettuun vain valmistelua koskevaan päätökseen. Tuollainen päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä kunnallisvalituksen.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut
Päätöksestä ilmoittaminen
Tästä päätöksestä on viipymättä julkaistava ilmoitus kuntalain 142 §:n mukai¬sesti yleisessä tietoverkossa.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitusosoitus on liitteenä Kun (01.20).
27.04.20
Vaasa-Hallinto-oikeuden-paatos-24.4.2020-Asko-Halkolan-kunnallisvalitukseen.pdf
Vaasn hallinto-oikeuden päätös sekä valitusosoitus


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa