Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Vapon ja Elyn: valitukset Helmiäisenkeitaan turvetuotantoalueen ymp.luvan muuttamiseen

Vapo Oy:n E-P elykeskuksen valitukset
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 10.10.2019, nro 233/2019 (Helmikäiskeitaan
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Isojoki,hakijana Vapo Oy).
Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla ympäristölupapäätöstä koskevasta luvan hakijan valituksesta hallinto-oikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 10.10.2019 antanut Vapo Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen nro 233/2019. Päätös koskee Helmikäiskeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamista sekä laajennusalueen ympäristölupaa Isojoella.
Luvan hakija Vapo Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen yllä mainitusta päätöksestä.

Valitusasiakirjojen nähtävänäpito
Luvan hakijan valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 19.12.2019 ? 16.1.2020 Isojoen kunnanvirastossa (Teollisuustie 1 A, Isojoki) sekä Vaasan hallinto-oikeudessa.
Pyynnöstä hallinto-oikeus voi toimittaa asianosaisille jäljennöksen valitus-asiakirjoista. Pyynnössä on mainittava asian diaarinumero sekä pyynnön esit-täjän yhteystiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen
Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee sekä yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen. Mah-dollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 31.1.2020. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista hallinto-oikeudessa.
Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian ensimmäi-nen diaarinumero 01318/19/5115.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiin-teistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 2 (2)

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa-tai ve-sialueilla: Rapapalsta 151-402-878-6, yhteinen vesialue 151-406-876-4, yh-teinen vesialue 151-406-876-4 ja yhteiset vesialueet 151-406-876-3.
18.12.19
VHaO-dnro-01318_19_5115-ym---Vapo-Oyn-valitus.pdf


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa