Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

ELY kuuluttaa /Ympäristövaikutusten arviointiselostus Rajamäenkylän tuulivoimahanke
YVA KUULUTUS
OX2 Wind Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus)
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiseostuksen
Rajamäenkylän tuulivoimahankkeesta ja 400 kV:n voimajohdosta. Tuulivoimahanke käsittää 57
tuulivoimalaa, joista 44 sijoittuu Isojoelle ja 13 Karijoelle. Lisäksi tarkastellaan hankealueen sähköverkkoon
liittymistä varten tarvittavaa 400 kV:n voimajohtoa. Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta
ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
ARVIOINNISSA TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT
Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE1: liittyminen Seinäjoki-Ulvila -linjaan noin 26 km 400
kV:n voimajohdolla olemassa olevan johtokäytävän vierellä.
Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE2: liittyminen Arkkukallion sähköasemalle 25 km 400
kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä.
Vaihtoehto VE3: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE3: liittyminen Seinäjoki?Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella
20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, eteläisempi reittivaihtoehto.
Vaihtoehto VE4: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto SVE4: liittyminen Seinäjoki?Ulvila-linjaan Lauhavuoren pohjoispuolella
20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, pohjoisempi reittivaihtoehto.
ARVIOINTISELOSTUS NÄHTÄVILLÄ
Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 31.10. ?19.12.2019 Isojoen kunnanvirastossa (Teollisuustie 1 A,
Isojoki), Karijoen kunnanvirastossa (Kristiinantie 3, Karijoki), Kauhajoen kaupungintalolla (Hallintoaukio,
Kauhajoki), Honkajoen kunnanvirastolla (Porhontie 5, Honkajoki), Kristiinankaupungin asiointipisteessä (Merikatu
47, Kristiinankaupunki) sekä julkaistaan internet-sivulla:
www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA
MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään
19.12.2019 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki tai sähköpostitse kirjaamo.
etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii perustellun
päätelmän, joka on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiselostus.
YLEISÖTILAISUUS
Arviointiselostusta koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään tiistaina 12.11.2019 klo 18.00 Karijoen
nuorisoseurantalolla, Kristiinantie 8, sekä keskiviikkona 13.11.2019 klo 18.00 Isojoella, Vanhankylän
nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400; Tilaisuuksissa kahvitus klo 17.30 alkaen.
LISÄTIETOJA
Hankkeesta vastaava: OX2 Wind Finland Oy, Jukka Rönnlund, jukka.ronnlund@ramboll.fi,
puh. 040 577 7568 ja Juha Parviainen, juha.parviainen@ox2.com, puh. 040 776 2755
YVA-Konsultti: Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@poyry.com, puh. 010 332 8373.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala,
jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi , puh. 0295 027 655.
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Asiakirjat nähtävänä myös täältä
31.10.19


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa