Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä

Isojoen kunta/koulutuslautakunta pyytää tarjouksia jäljempänä määriteltyjen koulukuljetusten hoitamisesta tässä tarjouspyynnössä mainittujen tietojen, vaatimusten ja asiakirjojen mukaisesti.


1. Tilaaja

Isojoen kunta / koulutuslautakunta (y-tunnus 0178071-5)
Teollisuustie 1 A
64900 Isojoki

2. Hankintamenettely ja hankinnassa noudatettavat säädökset

Hankinta ei ylitä EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMA-hankintakanavalla 17.4.2019.

Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankintaa säätelevät laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.

3. Hankinnan kohde

Koulukuljetukset ovat Isojoen koulutoimen takseilla ja linja-autoilla erilliskuljetuksina suoritettavia esi- ja perusopetusoppilaiden kuljetuksia koulupäivinä Isojoella ajalla 8.8.2019?30.5.2020.

Kuljetukset tapahtuvat aamuisin klo 8.45 mennessä ja iltapäiväkuljetus klo 13.00 tai 15.00.

Kohteittain ilmoitetut oppilasmäärät ovat lukuvuoden 2019?2020 esitietoihin perustuvia ja muutokset ovat mahdollisia. Ostaja ei sitoudu tiettyyn oppilasmäärään.

Tarjouspyyntö koskee seuraavien kohteitten (1 ? 4) hoitamista
henkilöliikenne- tai taksiluvan nojalla:

Kohde 1
aamukuljetus viimeistään klo 8.45 koululla
Heikkilänjoentie ? Möykky ? Isojoen Koulukolmio
Reitin pituus yhteen suuntaan n.16 km (oppilaita 15)
iltapäiväkuljetus klo 13.00
Isojoen Koulukolmio ? Möykky ? Heikkilänjoentie
Reitin pituus suuntaan n. 16 km (oppilaita 3?7)
iltapäiväkuljetus klo 15.00
Isojoen Koulukolmio ? Möykky ? Heikkilänjoentie
Reitin pituus yhteen suuntaan n. 16 km (oppilaita 8?15)

Kohteessa kilometrejä päivässä 48 km. Oppilaita yhteensä 15.

Kohde 2
aamukuljetus viimeistään klo 8.45 koululla ja iltapäiväkuljetus klo 15.00
Taksikuljetus: Peltomaantie 133 ? Isojoen Koulukolmio
Reitin pituus yhteen suuntaan n. 23 km (n. 46 km/päivä). Oppilaita 1?2.

Kohde 3
aamukuljetus viimeistään klo 8.45 koululla
Isonlauhantie 8 ? Isojoen Koulukolmio
iltapäiväkuljetus klo 13.00 ja klo 15.00
Isojoen Koulukolmio?Isolauhantie 8. Reitin pituus yhteen suuntaan n. 7 km (n. 21 km/päivä). Neljä oppilasta. Iltapäiväkuljetuksen tarve vaihtelee lukujärjestyksen mukaan, jolloin joinakin päivinä vain kaksi kuljetusta.

Kohde 4
aamukuljetus viimeistään klo 8.45 koululla ja iltapäiväkuljetus klo 13.00
Taksikuljetus: Koppelontie 479 ? Isojoen Koulukolmio. Reitin pituus yhteen suuntaan n. 5 km (n. 10 km/päivä). 1?4 oppilasta.

4. Tarjouskilpailun ehdot

a. Liikenneluvan voimassaolo

Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava henkilöliikenne- tai taksilupa.

Tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos sopimus purkautuu kesken sopimuskauden sen takia, ettei liikennöitsijän liikennelupaa uudisteta.

b. Yhteiset tarjoukset

Liikennöitsijät tai autoilijat voivat tehdä yhteisen tarjouksen silloin, kun yhden liikennöitsijän resurssit eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen.

Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta.c. Palveluntuottajalle asetetut vaatimukset

Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan (liikennöitsijä tai autoilija) nimi ja yhteystiedot sekä, jos tarjoaja on oikeushenkilö, liikenteestä vastaavan henkilön nimi. Jos kyseessä on yhteistarjous, tarjouksessa tulee olla vastaavat tiedot jokaisesta osallistuvasta liikennöitsijästä tai autoilijasta. Tarjoajalla tulee olla kokemusta koulukuljetusten ja vammaisoppilaiden kuljetusten järjestämisestä.

Tarjouksen tekijästä on esitettävä seuraavat tiedot ja selvitykset
- kopio voimassa olevasta henkilöliikenneluvasta tai taksiluvasta
- kopio voimassa olevasta ennakkoperintärekisteriotteesta ja työnantajarekisteristä
- kopio arvonlisäverolain mukaisesta arvonlisäverovelvollisten rekisteristä
- kopio kaupparekisteriotteesta
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
- verottajan todistus ennakonpidätyksien suorittamisesta ja
- vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos palveluksessa on työntekijöitä

d. Kalustoon liittyvät vaatimukset

- Koululaiskuljetuksissa käytettävän autokaluston tulee täyttää liikenne- ja viestintäministeriön asetus (553/2006) koulu- ja päiväkotikuljetusten turvallisuusjärjestelyistä.
- Jokaiselle oppilaalle tulee olla istumapaikka ja turvavyö.
- Auto on oltava varustettu alkolukolla.
- Kalustolla on pystyttävä kuljettamaan tarvittaessa koululaisten normaaliin koulutyöhön liittyvät urheiluvälineet ilman eri korvausta
- Lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) mukainen kalusto.


e. Henkilöstöön ja asiakaspalveluun liittyvät vaatimukset

- Kuljettajat ovat ammattitaitoisia ja heillä on kuljettamaansa ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus.
- Kuljettajilla on asianmukainen suomen kielen taito.
- Kuljettaja toimii asiallisesti asiakaspalvelutilanteissa.
- Kuljettaja on soveltuva hoitamaan lasten kuljetuksia. Palveluntuottaja huolehtii työnantajana kuljettajien rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

f. Tarjouskilpailun reitit

Tarjous tulee tehdä reittikohtaisesti siten kuin tarjouspyynnössä määritellään.

Reittikohtaisia tarjouksia ei saa sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua reittiä koskevaan ratkaisuun.

5. Tarjousten laatiminen

Tarjoukset laaditaan suomen kielellä edellä esitettyjä tarjouskilpailun kohteiden numerotunnuksia käyttäen kilometrihintana, ?/km, ellei reitin ehdoissa ole toisin määrätty. Hinnat ilmoitetaan alv 0 %. Tarjoushinta ei saa sisältää erillistä lähtömaksua.

Reitin pituus lasketaan alkavaksi aamureitin ensimmäisen oppilaan noutopisteestä päätepisteeseen (Isojoen Koulukolmio, Kristiinantie 17B). Iltapäivän osalta reitin pituus lasketaan ensimmäisestä noutopisteestä (Isojoen Koulukolmio, Kristiinantie 17B) viimeiseen oppilaan jättöpisteeseen. Tarjouksentekijä huomioi hinnoittelussa kaluston siirtämisestä asemapaikasta ensimmäiseen noutopisteeseen ja viimeisestä jättöpisteestä asemapaikkaan aiheutuvat kustannukset.

Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki mahdolliset kustannukset. Oppilaiden liikuntavälineiden kuljetuksen tulee sisältyä hintaan.

Tarjous tehdään ?Tarjous? -lomakkeen (liite 1) mukaisesti.

Tarjouksen mukana toimitettavat todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna.

Tarjousten tulee olla voimassa 31.8.2019 saakka.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjous on sitova. Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamiensa reittien liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasia-kirjojen mukaisesti.

6. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen

Tarjouskilpailusta on ilmoitettu tämän ilmoituksen lisäksi 18.4.2019 alkaen Isojoen kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Tarjouspyyntö liitteineen on saatavilla Isojoen kunnan internet -sivuilla http://www.isojoki.fi sekä Isojoen kunnan koulutoimistosta.

7. Tarjousten jättäminen

Kirjalliset, suljetut, tarjoukset tulee toimittaa 20.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Isojoen kunta / Koulutuslautakunta
Teollisuustie 1 A
64900 Isojoki
Tarjousten kirjekuoressa tulee olla merkintä ?KOULUKULJETUSTARJOUS?.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
8. Tarjouskilpailun ratkaiseminen ja hankintapäätös

Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Kustakin tarjouksesta pöytäkirjaan merkitään tarjouksen tekijä, tarjouksen saapumisaika ja tarjoushinta sekä muut tarpeellisiksi katsotut tiedot.

Tarjousten avaamisen jälkeen tarjousten käsittely toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien kelpoisuuden tutkiminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tutkiminen
3. Tarjousten hintavertailu.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Kelpoisuusehdot täyttänyt ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt hyväksytään hintavertailuun.

Ostaja ratkaisee tarjouskilpailun touko-kesäkuun 2019 aikana. Hankintapäätöksen tekee Isojoen kunnan koulutuslautakunta.

Hankinnan valintaperusteena on edullisin hinta, koska luotettavia laatumittareita ei ole käytettävissä. Ostaja voi jättää hyväksymättä tarjoukset, joiden hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla

Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Tarjoajat huomioivat, että kaikki tarjouksissa esitetyt tiedot ovat päätöksenteon jälkeen julkisia asiakirjoja.

Päätösilmoitukseen liitetään ohjeet muutoksenhausta. Hankintapäätös ei tarkoita vielä sopimuksen syntymistä. Sopimus syntyy myöhemmin tehtävällä kirjallisella sopimuksella.

Mikäli ostajan hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee ostaja väliaikaisen, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevan sopimuksen. Varsinainen sopimus laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi.

9. Hankintasopimus

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen ostoliikennesopimus.

Sopimus voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sitova sopimus syntyy vasta sopimuksen molemminpuolisella allekirjoituksella.

Sopimuskauden aikana voi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan liikennöintitarpeen järjestämiseen. Muutoksista neuvotellaan sopijapuolten kesken, jonka jälkeen tarjousmenettelyn tuloksena laadittua sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjouksen antaja sitoutuu tähän ehtoon.

10. Lisätiedot

Tarjouspyyntöön liittyvät suomenkieliset tiedustelut ja kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen
koulutoimisto@isojoki.fi.

Sähköpostitse esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan samalla Isojoen kunnan internet-sivustolla, josta myös tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet luettavissa ja tulostettavissa.

ISOJOEN KUNTA
Koulutuslautakunta
Antti Oikarinen
Rehtori
18.04.19
Tarjouspyynnon-liitteet-1-ja-2.pdf


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa