Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Aluehallintoviraston päätös Vanhankylän Kalanviljely Oy:n hakemukseen
ALUEHALLINTOVIRASTO Länsi ja Sisä-Suomi
Dnro LSSAVl/6317/2015
Vesilain mukainen päätös
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 27.2.2019 antanut päätök¬sen nro 43/2019.
Hakija: Vanhakylän Kalanviljely Oy
Asia : Veden ottaminen Lapväärtin-lsojoesta kalanviljelylaitoksella käytettä¬väksi ja ympäristölupa kalojen kasvattamiseksi maa-altaissa Isojoen kunnan Vanhakylässä
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä valitusaikana 27.2. - 29.3.2019 Iso¬joen kunnan ilmoitustaululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.Isojoen kunnan kirjastossa on käytössä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen. Päätös on nähtävillä vali¬tusaikana myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (Wolffintie 35, Vaasa).
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Vali¬tusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusai¬ka päättyy 29.3.2019.
Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiin¬teistön muille omistajille tai haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristötarkastaja Asa Eriksson, puh. 0295 018 747
Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi
puh. 0295 018 450 kirjaamo.lansi@avi.fi www.avi.fi/lansi
Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa
27.02.19


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa