Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

PRESIDENTINVAALI 2018
Tasavallan presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Presidentinvaali toi-mitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Vaalitoimitus molempi-na vaalipäivinä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Isojoen kunta on yhtenä äänestysalueena ja vaalipäivän äänestyspaikkana on Isojoen kunnan-virasto (valtuustosali, 2. kerros, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen hen-kilöllisyystodistus). Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää henkilölle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliai-kaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passiva-lokuvaa.

Ennakkoäänestys
Isojoen kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Isojoen kunnanvirasto (valtuustosali, 2. krs, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1A, 64900 Isojoki.

Ennakkoäänestysajat:
Ensimmäinen vaali: ke-pe 17-19.1. klo 9.00-15.00, la-su 20-21.1.klo 11.00-15.00 ja
ma-ti 22-23.01. klo 9.00-18.00.

Mahdollinen toinen vaali: ke-pe 31.1.-2.2. klo 9.00-15.00, la-su 3-4.02. klo 11.00-15.00 ja
ma-ti 5-6.2.klo 9.00-18.00.

Ennakkoäänestys laitoksissa
Ennakkoäänestys järjestetään palvelukoti Koivukartanossa, kehitysvammaisten hoitokoti Mänty-rinteessä ja palvelukoti Kultatähkässä vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina, joista ilmoitetaan toi-mipisteissä.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suo-messa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyk-sen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asu-va omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Vaalitoimikunta päättää kotiäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilauta-kunnalle ensimmäisen vaalin osalta tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 mennessä ja mahdollisen toisen vaalin osalta tiistaina 30.1.2018 klo 16.00 mennessä. Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös mahdollisessa toisessa vaalissa. Ilmoit-tautumislomakkeita saa kunnanvirastosta sekä kunnan kotisivulta (www.isojoki.fi -> kunnan virallinen ilmoitustaulu). Keskusvaalilautakunnan osoite on PL 23, 64901 Isojoki. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Mattila, puh. 040-160 1030, vs. nuoriso-liikuntasihteeri Merja Mukkala-Heiskala, puh. 040-199 0367 sekä keskustoimiston henkilökunta, puh. 043-820 0440.

Isojoella 12.12.2017 Isojoen kunnan keskusvaalilautakunta
15.12.17


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa