Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitusasiassa

Muutoksenhakija: Asko Halkola, Isojoki
Kuulutus pidetään nähtävillä Isojoen kunnan verkkosivuilla
27.4.-27.5.2020.
Kunnallisvalitus
Muutoksenhakija
Asko Halkola, Isojoki
Päätös, johon on haettu muutosta
Viranomainen
Isojoen kunnanvaltuusto Päivämäärä 28.10.2019 § 18
Asko Halkola oli 10.6.2019 toimittanut kuntaan kuntalaisaloitteen. Aloitteessa oli 220 allekirjoitusta.
Kunnanvaltuusto on 28.10.2019 § 18 kuntalaisaloitteen johdosta päättänyt, että kunnanvaltuusto ei määrää kuntalaisaloitteessa mainittua 2,2 kilometrin suoja-vyöhykettä asutuksen ja Rajamäenkylän tuulipuiston väliin sekä todennut, että aloite on loppuunkäsitelty.
Päätöksen mukaan suojavyöhykkeen asettaminen ei ole tarpeen kunnan erilli¬senä kaavamääräyksenä. Rajamäenkylän tuulivoimahankkeessa on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka yhteydessä kunnasta ja hanke-toimijasta erillinen viranomainen muodostaa puolueettoman kantansa ja lau-suntonsa muun muassa voimaloiden kokoon ja sijoitteluun annettujen mää¬räysten ja asetusten sekä esimerkiksi melu- ja välkemallinnusten pohjalta. Ym-päristövaikutusten arvioinnin tulokset ja lausunto huomioidaan osana kaava-luonnosta ja muuta päätöksentekoprosessia. Riittävät määrittelyt voimaloiden ja tuulipuiston sijoitteluille tehdään normaalien viranomaisprosessien puit¬teissa kaavoitusvaiheessaja kaavoituksen yhteydessä tehtävässä ympäristövai¬kutusten arviointimenettelyssä.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Asko Halkola on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin perustein vaatinut kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsi-teltäväksi.
Osoite Korsholmanpuistikko 43 PL 204
65101 VAASA
Puhelin 02956 42611
Telekopio 02956 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

2 (4)
Asian käsittely hallinto-oikeudessa
Isojoen kunnanhallitus on kunnanvaltuuston puolesta antanut valituksen joh-dosta lausunnon, jossa kunnanhallitus on esittänyt valituksen hylkäämistä.
Halkola on antanut vastineen kunnanhallituksen lausunnon johdosta.
Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus poistaa kunnanvaltuuston päätökseen liitetyn valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta.
Perustelut
Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimi-valla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koske¬vissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut
toimenpiteet.
Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täy-täntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Kunnanvaltuusto on nyt käsillä olevassa asiassa aloitteen johdosta tosiasialli¬sesti päättänyt, ettei aloitteen johdosta ryhdytä esitettyyn toimenpiteeseen. Vaikka kuntalaisilla on kuntalakiin perustuva oikeus aloitteen tekemiseen kun¬nan toimintaa koskevissa asioissa, toimielimen kannanotto olla ryhtymättä enempiin toimenpiteisiin on kuitenkin asiasisällöltään rinnastettavissa kunta¬lain 136 §:ssä tarkoitettuun vain valmistelua koskevaan päätökseen. Tuollainen päätös ei sisällä sellaista ratkaisua, josta saa tehdä kunnallisvalituksen.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut
Päätöksestä ilmoittaminen
Tästä päätöksestä on viipymättä julkaistava ilmoitus kuntalain 142 §:n mukai¬sesti yleisessä tietoverkossa.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitusosoitus on liitteenä Kun (01.20).
27.04.20
Vaasa-Hallinto-oikeuden-paatos-24.4.2020-Asko-Halkolan-kunnallisvalitukseen.pdf
Vaasn hallinto-oikeuden päätös sekä valitusosoitus
Uutisotsikot:
Valtuuston kokous 8.6.2020 klo 19.00 asialista (03.06.20)
Maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen yhteiskäsittelylupahakemus/Maanrakennus Hautala Oy (03.06.20)
Rakennus- ja toimenpideluvat (29.05.20)
Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen toimi haettavana Päiväkoti Nurmennukassa (27.05.20)
Rakennus- ja toimenpideluvat (26.05.20)
Haetaan koulunkäynninohjaajia (5) Isojoen Koulukolmioon (25.05.20)
Haetaan perusopetuksen tuntiopettajia Isojoen Koulukolmioon (25.05.20)
Matonpesupaikka on avattu (25.05.20)
AVI:n ympäristönsuojelulain mukainen päätös /eläinsuoja: Eero Kortesniemi (20.05.20)
Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitusasiassa (27.04.20)
Uimarantaluettelo 2020 (22.04.20)
Tiedote ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmasta (27.01.20)
Vapon ja Elyn: valitukset Helmiäisenkeitaan turvetuotantoalueen ymp.luvan muuttamiseen (18.12.19)
Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)
Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)
Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)
Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Kuulutukset

Valtuuston kokous 8.6.2020 klo 19.00 asialista (03.06.20)

Maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukainen yhteiskäsittelylupahakemus/Maanrakennus Hautala Oy (03.06.20)

Rakennus- ja toimenpideluvat (29.05.20)

Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen toimi haettavana Päiväkoti Nurmennukassa (27.05.20)

Rakennus- ja toimenpideluvat (26.05.20)

Haetaan koulunkäynninohjaajia (5) Isojoen Koulukolmioon (25.05.20)

Haetaan perusopetuksen tuntiopettajia Isojoen Koulukolmioon (25.05.20)

Matonpesupaikka on avattu (25.05.20)
Matonpesupaikka on jälleen avattu kesäkaudeksi 2020.
Paikka sijaitsee ns. Pullolan sillan kupeessa. Kulku pesupaikalle Terveystalontieltä.
AVI:n ympäristönsuojelulain mukainen päätös /eläinsuoja: Eero Kortesniemi (20.05.20)

Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitusasiassa (27.04.20)
Muutoksenhakija: Asko Halkola, Isojoki
Kuulutus pidetään nähtävillä Isojoen kunnan verkkosivuilla
27.4.-27.5.2020.
Uimarantaluettelo 2020 (22.04.20)

Tiedote ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmasta (27.01.20)

Vapon ja Elyn: valitukset Helmiäisenkeitaan turvetuotantoalueen ymp.luvan muuttamiseen (18.12.19)
Vapo Oy:n E-P elykeskuksen valitukset
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 10.10.2019, nro 233/2019 (Helmikäiskeitaan
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Isojoki,hakijana Vapo Oy).
Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)

Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)

Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)

Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Kodesjärven uimarannalla on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää.
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)