Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista asiaa päiväkodilta

Päivitetty 9.5.2019

 

 

Varhaiskavatuksen ietosuojaseloste

 

Laadunarviointikyselyn tulokset 2018

Kiitos kaikille vastanneille!

tiedostot/LAADUNARVIOINTIKYSELYN-TULOKSET2018.pdf

 

Varhaiskasvatuksen maksut muuttuneet 1.1.2018 alkaen.

Laki muuttuu siten, että pieni - ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Perheen nuorimman lapsen maksu voi kokopäivähoidossa enimmillään olla 290 euroa kuukaudessa (indeksitarkistuksen jälkeen 289 euroa 1.8.2018 alkaen). Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.  Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä.

Asiakasmaksut-2018.pdf

 

Isojoen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.7.2017

Kiitos kaikille pieneen vasu-kyselyyn vastanneille!

Vanhemmat pitivät tärkeimpänä annetuista vaihtoehdoista:

1. Lapseni viihtyy päiväkodissa/ perhepäivähoidossa

2. Päivähoidossa tarjotaan monipuolisia aktiviteettejä

3. Kasvattajien ja huoltajien välinen tiedonkulku toimii 

Jaetulle kolmanelle sijalle ylsi myös vaihtoehto:

kasvattajien ja lapsien välillä lämmin ja läheinen vuorovaikutussuhde.

Vasu-kyselyn pohjalta voidaan todeta, että Isojoella arvostetaan perinteistä hoivatyötä ja arjen pedagokiikkaa. Kyselyä voidaan käyttää näin ollen yhtenä työkaluna arvopohjaa määriteltäessä uudessa vasussa.

Kyselyn tarkoitus oli herättää ajattelemaan, mitä kaikkea uusi varhaiskasvatussuunnitelma pitää sisällään.

Nurmennukassa on aloitettu valmistelut uutta vasua ajatellen 1/2017

Varhaiskasvatussuunnitelma, joka valmistui lokakuussa 2016, on valtakunnallinen, lakisääteinen ja vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.  Varhaiskasvatussuunnitelma on kokonaan luettavissa opetushallituksen sivuilla.

http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf

Nurmennukassa laaditaan parhaillaan paikallista vasua, joka otetaan käyttöön 1.8.2017. Juuri nyt vasu on hyvin ajankohtainen!  Uutta paikallisen vasun laatimisessa on se, että lapset ja vanhemmat otetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa pohtimaan ja laatimaan omaa Isojoen vasua.

Mikäli olet kiinnostunut vasu työstä, ilmoita mielenkiinnostasi oman ryhmän kasvattajille tai omalle perhepäivähoitajalle.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista, kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen pedagogiikassa korostuu lapsen ja aikuisen välinen aito vuorovaikutus. Varhaiskasvatusikäiset lapset oppivat tärkeitä taitoja arjen touhuissa ja leikeissä.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessämme pidämme tärkeänä, että myös vanhemmat voivat kertoa näkemyksiä paikallisesta varhaiskasvatuksesta ja sen tulevaisuudesta.

 

Toimintakauden 2016 teemana kiusaamisen ehkäisy

Käynnissä olevan toimintakauden ajan johtavana teemana on kiusaamisen ehkäisy. Työntekijät sitoutuvat kiinnittämään asiaan enemmän huomiota ja konkreettiset toimet suunnitellaan ja toteutetaan ryhmäkohtaisesti. Lasten mielipiteitä ja ajatuksia kiusaamisesta sekä sen ehkäisemisestä kerätään mm. haastattelemalla.

 

Isojoen Nurmennukan päiväkotiin on Heini-Maria Juhala tehnyt opinnäytetyön teemaan liittyvästä aiheesta kiusaaminen lasten keskuudessa ja sen ehkäisy päiväkodissa. Tutkimustulosten perusteella luotiin myös Nurmennukan henkilökunnalle suunnitelma kiusaamisen ehkäisyyn.

Opinnäytetyön liitteistä löytyy myös kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, joka on tehty Nurmennukan päiväkotiin.

Työhön pääset tutustumaan tästä linkistä: https://www.theseus.fi/handle/10024/109265

    

 

  

   Kiitos asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille  
 

  

Tulokset ovat katseltavissa täältä